Categories
2016-04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

儿子的新歌😇😇不知道什么意思?

1466325171881.mp4

Categories
2016-04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

发着高烧还是要去机场接阿公💪💪

Categories
2016-04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

这脸跟最近的天气一样😊

Categories
2016-04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

自恋狂

Categories
2016-04-05-06-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

我的最爱—巧克力蛋