Categories
2016-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

走到哪玩到哪

InShot_20160930_200622.mp4

Categories
2016-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

突然袭击者😘

Categories
2016-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

又是星期五又是鸡饭☺

Categories
2016-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

玩游戏地方无处不在,回忆过去的我们😭

1475229272251.mp4

Categories
2016-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

早上八点半🕗还在摇头😭今天不要上学吗?

1474972301032.mp4