Categories
2017-01-02-03-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

他的杰作👍😝

Categories
2017-01-02-03-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

巴士上秀他的儿童卡@无语

Categories
2017-01-02-03-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

巴士上数他的身家😂

Categories
2017-01-02-03-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

这是儿子要上台表演的歌

1490971826238.mp4

Categories
2017-01-02-03-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

最开心的就是星期 五放学后😁😂🤣