Categories
2017-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

与国大的玩具及老师有了感情😁

Categories
2017-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

家附近的鸡饭摊位装修,今天开心成这样😀😀

Categories
2017-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

只要是鸡饭就赞😁

Categories
2017-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

什么东西都可以成为他的玩具😁

Categories
2017-07-08-09-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

晚上十点钟还在巴士上—累了