Categories
2019-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

秘密被姑姑拍到了

Categories
2019-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

一下子功夫晒黑一圈,妹妹累😩到😴

Categories
2019-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

胖子笑死我了😀

Categories
2019-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

好玩!挖沙的人更辛苦😁

Categories
2019-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

第一次玩个够😀虽刺激但危险