Categories
2020-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

快顶到墙了😂

Categories
2020-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

丰富的食物,这样吃下去下次爸爸你还要想抱他??

Categories
2020-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

坐巴士回家,一路风景漂亮,今天拍照表情想是要打架感觉😂

Categories
2020-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

不是你头疼是妈妈头疼,买给你的衣服小了😭

Categories
2020-07-08-09-10-11-12-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

还不用减肥就游不动😭