Categories
2015-11-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

懒惰鬼

全部乐高倒出来玩完自己不收,使唤妹妹收拾,叫他捡说手痛。真不知道这谁教的?😢😢
Categories
2015-11-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

坐巴士

第一次从阿督家坐巴士回家,看看这温馨牵手情景心醉了😄😄
Categories
2015-11-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

自恋狂

快受不了,这个自恋狂😄
Categories
2015-11-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

小酒窝

久违的小酒窝出现了!
Categories
2015-11-Wei Sheng’s Life / 玮晟的生活

表情王子

想拍张正面照怎样这么难?很不配合。